Wednesday, June 2, 2010

نادیده های باقی‌ مانده

امشب برای اولین بار در عمرم کرم شب تاب دیدم. پرواز میکرد و نور میداد و حقیقت داشت. از ذهن مالیخولیای هیچ نویسنده‌ای تراوش نکرده بود. از قلم ولنگار هیچ نقاشی نچکیده بود. پروردهٔ بازیهای کامپیوتری هم نبود. بواقع پرواز میکرد.

چقدر نادیده باقی‌ مانده است.