Wednesday, November 1, 2006

فرض کن

فرض کن صبح که برای نماز پا شدی، ببینی زمین سفید پوش شده. طبق معمول خوشحال میشی که اولین برف امسال رو دیدی.
فرض کن ساعت 8 باید بری سر کلاس اما وقتی بیرون رو نگاه میکنی میبینی شاخه بعضی از درخت ها از شدت باد شکسته.
فرض کن تمام لوازم ضد سرما رو پوشیدی اما اثری بر بلورهای یخی که با باد محکم تو صورتت میخورن ندارن.
فرض کن استاد محترم چندین دقیقه به تفصیل شرح میده که سرما ناشی از بادهای قطب شماله و هفته بعد مجدد هوا گرم میشه.
فرض کن موقع نوشتن دمای بیرون منفی چهار باشه و تقویم اول نوامبر رو نشون بده بدین معنا که تازه اول راهه.
فرض کن یکی امروز مشغول تجربه کردن این فرضیات بوده.

0 ایده از دیگران: