Tuesday, August 26, 2008

چالشها و فرازشها

کثرت صوت در هواپیما مانع خوابی آسوده است لیکن فراخ مقامی است برای گوزیدن.

1 ایده از دیگران:

کفتار said...

دلبرکان را چه می کنید