Sunday, December 28, 2008

وزیر و وکیل - در و تخته

... وزير کشاورزي در مصاحبه اي که با برخي از نمايندگان رسانه هاي جمعي انجام داد، وجود چنين جلساتي را با نمايندگان منکر شد که همين مساله سبب شد تا نمايندگان طرح استيضاح خود را دوباره به جريان انداخته و آن را به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهند.
...نمايندگان استيضاح کننده معتقد بودند که ادعاي وزير کشاورزي سبب سلب اعتماد مردم به آنها در حوزه هاي انتخابيه آنها خواهد شد(منبع).

بگذریم که وزیر به رسانه های جمعی دروغ می گوید و رسانه های جمعی آن دروغ را برای عموم بازمی گویند.
به این نکته دقت داشته باشیم که نماینده مردم از دروغ گفتن وزیر ناراحت نیست؛ از اینکه موقعیت خود را در خطر میبیند رنجیده خاطر شده است.
وزیر و وکیل چه خوب در و تخته ای شده اند. شاید به اصول یکسانی معتقد باشند.

1 ایده از دیگران:

ali said...

حماقت از سر وروی این نماینده ها ووزیران میبارد.....