Saturday, February 21, 2009

هرزخانه

هرزخانه شده است جایی که مردمانش معتقدند، کار از محکم کاری عیب نمی کند. شگفتا که به پیچ خرده می گیرند نه بر خود، که حق زورمندی را به جای نمی آرند.

0 ایده از دیگران: