Thursday, August 27, 2009

تکمضراب

سربالایی های نفس گیر شهر دوچرخه ها بدآیندم بود تا ترک نشستی و در آغوشم گرفتی.

0 ایده از دیگران: