Wednesday, January 3, 2007

امتیاز

اصلا مهم نیست smashی که زدی چقدر قوی بوده، امتیاز وقتی میگیری که return نشه.

0 ایده از دیگران: