Friday, July 6, 2007

تهیه نسخه پشتیبان از بلاگر

آقا سید این نرم افزار رو برای تهیه نسخه پشتیبان از بلاگر پیشنهاد کرده بودند، استفاده کردم جواب داد. تنها و تنها هدفم این بود یک نسخه برای خودم داشته باشم. شاید زمانی دست داد مشغول خوندن نوشته های خودم شدم. کسی چه میدونه شاید 40 ساله دیگه تفریحم این باشه که یاد گذشته ها رو با خوندن همین نوشته ها زنده کنم.

1 ایده از دیگران:

Saleh said...

برای ثبت در 40 سال دیگر و لبحندی بر لب در آن زمان