Saturday, June 3, 2006

مقطعی از زندگی دری وری من

ده ساعت گلاب به روتون زور میزنی از شر باد لعنتی خلاص بشی. اما جا خوش کرده تا گرین کارت بگیره وقتی میری سر نماز یاده وطنش میافته میگه من از هوام باید به هوا بگردم منو از این جاهای تنگ و تاریک ببرین بیرون.

0 ایده از دیگران: