Thursday, June 29, 2006

محبت

محبت کردن برای بعضی ها وظیفه و برای برخی فقط تفریحه.

0 ایده از دیگران: