Thursday, October 5, 2006

ماه رمضون واقعی

فرق گشنگی کشیدن با روزه دار بودن غیر از بخش فردی قضیه، مربوط به اتمسفر اطراف آدم میشه؛ در حس و حال و اتفاقاتی که دور و بر آدم میافته، در دور هم بودن سحر و پخش شدن دعا از تلویزیون یا رادیو، در ترافیک سنگین قبل از افطار، در بوی نون شیرمال و حلوارده است. در ربنایی که قبل از افطار پخش میشه. در یواشکی سیگار کشیدن بعضی آدمها و خیلی چیزهای دیگه است. وقتی اتمسفر ، اتمسفر ماه رمضون نباشه روزه دار بودن و گشنگی کشیدن خیلی به هم نزدیک میشن.

1 ایده از دیگران:

ماه پیشونی said...

اسم وبلاگت کاملاً با نوشته هات با هم می خونن ... می دونستی ؟