Saturday, October 14, 2006

جون مادرتون سیگار نکشید

از اونجایی باب تو رو خدا سیگار نکشید باز شده. و از اونجایی که بعضی از مطالب باید در موعد مناسب پابلیش بشن وگرنه سوخت میشن. به آگهی بازرگانی زیر توجه فرمایید. در حین مشاهده به پیغام جون مادرتون سیگار نکشید توجه داشته باشید.

0 ایده از دیگران: