Saturday, October 7, 2006

The last standing man

دیروز رفتم نماز جمعه دانشگاه. تنها شیعه اونجا من بودم. تنها ایرانی اونجا هم من بودم. تنها بودم اما تنها نبودم.

0 ایده از دیگران: