Sunday, February 4, 2007

از خود سو استفاده کنی

صرفا جهت اطلاع: یه عفیفه 15 ساله که عکسهای ددم وای از خودش میگرفته و تو چت رومها به مشتاقان عرضه میکرده؛ به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان، داشتن عکسهای ددم وای کودکان و پخش عکسهای ددم وای کودکان دستگیر شده.
این هم لینک منبع

هرچند بنده حقیر از نظر حقوقی هر رو از بر تشخیص نمیدم اما اتهام اول یه سوال برام ایجاد کرده و اون اینکه:
آیا آدم از خودش میتونه سو استفاده کنه؟

0 ایده از دیگران: