Sunday, February 11, 2007

چهارگانه واقعیت-محتوی-زیبایی-شادی


واقعیت


محتوی


زیبایی


شادی

1 ایده از دیگران:

روزهای بی خاطره said...

ایول! عکسها خیلی با حال بودن. دستت درد نکنه!