Saturday, May 20, 2006

رحمت الهی


بزرگترین گناه ناامیدی از رحمت الهی است.
واقعا چقدر به این جمله اعتقاد داریم.
اگر به رحمت الهی ایمان داشتیم از زندگی و از خودمون خسته و دلزده نمیشدیم.

0 ایده از دیگران: