Wednesday, October 5, 2005

آه

به ماه رمضان فیلم نمی توانم دیدن ، که پیش از افطار نا ندارم و پس از آن حس . چه سترگ می نماید این غم . آه .

0 ایده از دیگران: