Thursday, October 6, 2005

ارباب حلقه ها

امروز بابک رو با حلقه دیدم . موقع افطار برای خوشبختیشون دعا کردم .

0 ایده از دیگران: