Friday, May 13, 2005

جور شد

بالاخره جور شد .زندگی خیلی هم سگی نیست .

0 ایده از دیگران: