Tuesday, May 31, 2005

آزادی بیان

امروز تو دانشگاه کلی به بیسج دانشجویی و نهاد رهبری فحش دادن . گفتن ساختمون ها رو ، رو سرتون خراب میکنیم و خیلی چیزهای دیگه . فاصله قبل از انتخابات فرصت خوبی که یه خرده آزادی بیان رو تجربه کنیم .

0 ایده از دیگران: