Saturday, May 14, 2005

مملکت گه

شبکه چهار چند تا از سمینارهای یه همایش که فکر کنم اسمش e-learning در آموزش و پرورش بود رو پخش کرد . هم خندم گرفته بود هم گریه . یارو با چهار نفر دیگه بودجه گرفته رفته گوگل سرچ کرده آمار 44 سایت رو دراورده که این ها چند درصد about us دارن .
ازگلها من خودم آمار 440 سایت رو که کار آموزشی می کنن دارم و منابع آموزشی زبان فارسی درست کردم . من یک سال بر مبنای IT درس دادم اون موقع شما نشستین بحث میکنین اگه با گوگل یه سرچ بکنیم چه صفحه ای میاد . احمقها . نفهمها .
ریدم تو این مملکت . ریدم .

برین سمینار بذارین چرا مغزها فرار می کنن . آخه بمونن اینجا چه گهی بخورن ؟

0 ایده از دیگران: