Monday, December 6, 2004

روز دانشجو

امروز روز دانشجوست اما کدام دانشجو ؟ دانشجویی که عین خر وارد دانشگاه میشه و بعد از چهار سال عین گاو میره بیرون . دانشجویی هر روز اونقدر آرایش میکنه که برای آدم سوال پیش میاد این شب عروسیش چی کار می خواد بکنه . دانشجویی که تمام دخترها رو به چشم الاغ میبینه و دوست داره دخترها به چشم خر بهش نگاه کنن . دانشجویی که با چادر وارد دانشگاه میشه و چهار سال بعد ... . دانشجویی که لمپن بازی بارش افتخاره . کدوم دانشجو ؟ دانشجویی که از فعالیت سیاسی فقط قلنبه حرف زدنو یاد گرفته و دنیا رو یا با خود یا بر خود میبینه و دهنش پره از " چیزیایی می دونم که شما نمی دونید " دانشجویی که خودش نمی دونه برای چی دانشجو شده و دانشگاه غیر از مدرک دادن چه خاصیت دیگه ای داره

مثل اینکه باید اون عده ای از دانشجوها که برای واژه دانشجو شان و منزلتی قائل هستند نسبت به مفهوم این واژه تجدید نظر کنن همون جوری که خیلی از دانشجوها این کارو کردن و همون جور که جامعه چندین ساله این کارو کرده و اگه به کسی ، مغازه داری بگی من دانشجوام غیر از خب باش به من چه چیزی نمیشنوی

حرمت دانشجو را از بین بردیم به جای اینکه الگویی برای جامعه خودمون باشیم و بر خودمون فرض کنیم که ما به عنوان قشر مثلا فرهیخته باید جامعه را بالا بکشیم خودمون رو با مسخره بازی سرگرم کردیم و پشت یه سری حرف قلنبه سلنبه قایم شدیم . شدیم یه قشر فرو دست از جامعه ، جوری که حتی به عنوان قشر دیگه بهمون نگاه نمی کنن و این برای خیلی هامون اصلا مهم نیست

چون نیک نظر کرد پر خویش برآن دید
گفتا ز که نالیم از ماست که بر ماست

0 ایده از دیگران: