Tuesday, December 14, 2004

کاچی بهتر از هیچی نیست

از مطب دکتر کاشانچی که اومدم بیرون ساعت چهار و نیم بود و نماز نخونده بودم رفتم تو تهران کلینیک چون بالاخره همه این جور جاها نمازخونه دارن . نماز رو خوندم اما یه سوال تو ذهنم باقی موند چرا بعضی از نمازخونه ها بدترین جای ممکن انتخاب می شن . به نظر من هر چیزی که حداقل کیفیت رو نداشته باشه اگه وجود نداشته باشه بهتره . من مخصوصا تو این زمینه ها فکر نمی کنم کاچی بهتر از هیچی باشه بلکه معتقدم احترام امامزاده رو متولیش باید نگه داره

0 ایده از دیگران: